Φωτοθήκη Φωτοθήκη Φωτοθήκη Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις Δραστηριότητες Δραστηριότητες Παρουσίαση Παρουσίαση Σύνδεσμοι Σύνδεσμοι F i a p F i a p
Τα         επίπεδα         EFIAP         (EFIAP/b,         EFIAP/s,         EFIAP/g,         EFIAP/p,         EFIAP/d1,         EFIAP/d2,         EFIAP/d3            δηλαδή         bronze,        silver,         gold,                  platinum,   diamond1,         diamond2         και         diamond3)         αποτελούν         τίτλους                  που         απονέμονται         σε         όσους        φωτογράφους         EFIAP         -         μέλη         της         ΕΦΕ         συνεχίζουν         να   συμμετέχουν   ενεργά   σε   διεθνείς   διαγωνισμούς   υπό   την   αιγίδα της FIAP. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις : 1.         Να         έχουν         ταυτότητα         της         FIAP,         μεταγενέστερη         του         2000.         Σε         περίπτωση         που         κάποιος         έχει         παλαιότερη        του         2000         ταυτότητα         της         FIAP         ή   δεν         έχει         καθόλου         ταυτότητα         της         FIAP         θα         πρέπει         να         φροντίσει        προηγουμένως   για   την   έκδοσή   της   μέσω   της   ΕΦΕ,   αφού   η   ύπαρξή   της αποτελεί προαπαιτούμενο. 2. Να έχουν ενεργό προφίλ στην ιστοσελίδα της FIAP:  www.myfiap.net 3. Να κατέχουν το προηγούμενο επίπεδο EFIAP τουλάχιστον έναν χρόνο από την ημέρα απόκτησης του διπλώματος.   4.  Μετά την ημ/νία απόκτησης του τίτλου EFIAP, να έχουν σε διεθνείς διαγωνισμούς υπό την αιγίδα της FIAP τουλάχιστον : Για το EFIAP/b 200 αναρτήσεις, με τουλάχιστον 50 διαφορετικά έργα σε 5 χώρες Για το EFIAP/s 300 αναρτήσεις, με τουλάχιστον 100 διαφορετικά έργα σε 10 χώρες Για το EFIAP/g 500 αναρτήσεις, με τουλάχιστον 150 διαφορετικά έργα σε 15 χώρες Για το EFIAP/p 700 αναρτήσεις, με τουλάχιστον 250 διαφορετικά έργα σε 20 χώρες  Μετά         από         την         απόκτηση         του         EFIAP/p         να         έχουν         σε         διεθνείς         διαγωνισμούς         υπό         την   αιγίδα   της   FIAP τουλάχιστον Για το EFIAP/d1 50 βραβεία με 15 διαφορετικά έργα σε 5 διαφορετικές χώρες Για το EFIAP/d2 100 βραβεία με 30 διαφορετικά έργα σε 7 διαφορετικές χώρες Για το EFIAP/d3 200 βραβεία με 50 διαφορετικά έργα σε 10 διαφορετικές χώρες Τα   Circuits   λαμβάνονται   υπ’όψιν   σαν   ένας   διαγωνισμός.   Κάθε         έτος         μπορεί         να         γίνει         αίτηση         για         ένα         μόνο         ένα        επίπεδο         EFIAP,         τα         δε         επίπεδα         πρέπει         υποχρεωτικά         να         αποκτηθούν         στην         ακόλουθη   σειρά   Bronze,   Silver,   Gold, Platinum, Diamond 1, Diamond 2 και Diamond 3 Τα         επίπεδα         EFIAP         μπορούν         να         αποκτηθούν         παράλληλα         με         τον         τίτλο         MFIAP.         Ο         φωτογράφος         που         κατέχει        και   τις   δύο   αυτές   διακρίσεις μπορεί να χρησιμοποιήσει τα αρχικά αμφοτέρων μετά το όνομά του. Γενικές Πληροφορίες:   1.   Φωτογραφίες   που   έχουν   αναρτηθεί   και   φέρουν   τίτλο   “without   title”   ή   “untitled”   δε   γίνονται   δεκτές   στις   αιτήσεις.   Το         ίδιο        έργο,         όταν         υποβάλλεται         σε         διαφορετικούς         διαγωνισμούς         υπό         την         αιγίδα         της         FIAP            ή         σε         Biennials         της        FIAP    πρέπει   πάντα   να   φέρει τον ίδιο τίτλο. 2.   Η   ανάρτηση   φωτογραφιών   που   αποτελούν   Portfolio   ή   σειρά   φωτογραφιών   (series   of   photos)   υπολογίζεται   σαν   μία ανάρτηση. 3.         Οι         αναρτήσεις         σε         Youth         Salons         ή         Youth         Biennials         μπορούν         να         καλύψουν         ως         20%         των         συνολικών        αναρτήσεων   που   υποβάλλονται. 4. Αν η αίτηση απορριφθεί από την FIAP,  ο υποψήφιος πρέπει να περιμένει ένα έτος πριν υποβάλει νέα αίτηση 5.   Ανεξάρτητα         αν         θα         απονεμηθεί         ή         όχι         ο         τίτλος,         τα         ψηφιακά         αρχεία         των         έργων         περιέρχονται         στην        ιδιοκτησία   της   FIAP   και   θα   γίνουν   μέρος της καλλιτεχνικής κληρονομιάς της. 6.         Τόσο         η         FIAP         όσο         και         η         ΕΦΕ         διατηρούν         το         δικαίωμα         να         κάνουν         χρήση         ή         αναπαραγωγή         των         έργων        αυτών,         χωρίς         αποζημίωση         του   δημιουργού         τους.         Ενδεικτικά         και         όχι         περιοριστικά,         η         FIAP         ή/και         η         ΕΦΕ        μπορούν         να         εντάξουν         τα         έργα         αυτά         σε         συλλογές,         δημοσιεύσεις         ή   φωτογραφικές   δράσεις,   υπό   τον   όρο   ότι   θα αναφέρεται το όνομα και το επώνυμο του δημιουργού.   Όσοι πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να υποβάλουν :   1. Mία πλήρη αίτηση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, συμπληρωμένη απαραίτητα στα επίσημα έντυπα της FIAP. 2.         Δικαιολογητικά         που         αποδεικνύουν         τις         αναρτήσεις         ή         τα         βραβεία         τους.         Θα         πρέπει         να         προσκομιστούν        φωτοτυπίες         ή         από         τις         αναρτήσεις   και         τα         βραβεία         (υπό         την         προϋπόθεση         ότι         αναφέρουν         το         όνομα         του        υποψηφίου)         ή         από         τους         επίσημους         καταλόγους         των         διαγωνισμών         με   τα         αποτελέσματα.         Σε         περίπτωση        ογκώδους         καταλόγου,         αρκούν         οι         σελίδες         που         αναφέρουν         τα         στοιχεία         του         διαγωνισμού         (όνομα,         τόπος διεξαγωγής,πατρονάζ)   και   του   επιτυχόντος   υποψηφίου   (όνομα,   τίτλος   έργου,   διάκριση)   Οι   υποβαλλόμενες   φωτοτυπίες   δεν επιστρέφονται. 3.         Ο         αριθμός         των         βραβευμένων         φωτογραφιών         μετά         από         την         ημερομηνία         απόκτησης         του         τίτλου         EFIAP        είναι   (ξεχωριστά   και   απιπρόσθετα σε κάθε επίπεδο): 3.1 Για το EFIAP Bronze  : 4 βραβευμένες φωτογραφίες σε τουλάχιστον 4 χώρες και διαφορετικά σαλόνια. 3.2 Για το EFIAP Silver  : 5 βραβευμένες φωτογραφίες σε τουλάχιστον 5 χώρες και διαφορετικά σαλόνια. 3.3 Για το EFIAP Gold  : 6 βραβευμένες φωτογραφίες σε τουλάχιστον 6 χώρες και διαφορετικά σαλόνια. 3.4 Για το EFIAP Platinum  : 7 βραβευμένες φωτογραφίες σε τουλάχιστον 7 χώρες και διαφορετικά σαλόνια. 3.5 Για το EFIAP Diamond 1  : 5 βραβευμένες φωτογραφίες σε τουλάχιστον 5 χώρες και διαφορετικά σαλόνια. 3.6 Για το EFIAP Diamond 2  : 6 βραβευμένες φωτογραφίες σε τουλάχιστον 6 χώρες και διαφορετικά σαλόνια. 3.7 Για το EFIAP Diamond 3  : 7 βραβευμένες φωτογραφίες σε τουλάχιστον 7 χώρες και διαφορετικά σαλόνια. 4.         Τα         ανωτέρω         έργα         τους         (ασπρόμαυρες         ή         έγχρωμες         φωτογραφίες         ή         συνδυασμό)         υποβάλλονται         σε        ψηφιακή         μορφή         JPEG,         compression   10,         min         3600         pixels         στην         μεγάλη         πλευρά.         Ονομασία         αρχείου            "300_full        name_title.jpg     .   Το   Circuit   λαμβάνεται   υπ’όψιν   σαν   ένας διαγωνισμός. 5. Το έντυπο της ΕΦΕ, σχετικά με τα υποβαλλόμενα έργα, σε έντυπη μορφή και ηλεκτρονική μορφή. 6. Τα έξοδα μελέτης του φακέλλου προς την ΕΦΕ, τα οποία σήμερα ανέρχονται στο ποσόν των 100 €. Τα         δικαιολογητικά         κατατίθενται         ή         αποστέλλονται         ταχυδρομικά         στην         διεύθυνση         της         ΕΦΕ.Τα         έξοδα         φακέλλου        καταβάλλονται   στα   γραφεία της ΕΦΕ ή κατατίθενται στον λογαριασμό της ΕΦΕ: Εθνική  Τράπεζα Ελλάδος  : Αρ. Λογαριασμού: 16547051819 ΙΒΑΝ GR4101101650000016547051819 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Είναι            σημαντικό            όλα            τα            ανωτέρω            (συμπληρωμένα            έντυπα,            δικαιολογητικά,            φωτογραφίες,            χρήματα               κλπ.)            να            έχουν            υποβληθεί            το   αργότερο         μέχρι         31         Μαΐου         κάθε         έτους,         διαφορετικά         αν         ο         φάκελλος         είναι        ελλιπής         έστω         ως         προς         ένα         από         τα         απαραίτητα         στοιχεία   απορρίπτεται         και         ο         υποψήφιος         θα         πρέπει         να        περιμένει         την         επόμενη         χρονιά,         πληρώνοντας         εκ         νέου         το         σχετικό         ποσόν.   Αν         ο         φάκελλος         είναι   πλήρης,         η        ΕΦΕ         είναι         η         μόνη         αρμόδια         αφού         τον         εγκρίνει         να         τον         προωθήσει         στην         FIAP.         Η         προώθηση         αυτή         γίνεται        μία         φορά         ετησίως,         ενώ   ο         κάθε         ενδιαφερόμενος         στέλνει         απευθείας         στον         ταμία         της         FIAP         το         χρηματικό        δικαίωμα   της   υποψηφιότητας   προς   αυτήν,   το   οποίο   σήμερα ανέρχεται στα 70 € Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο email: d.paraskevakis@efe.com.gr
Προϋποθέσεις για την απόκτηση των επιπέδων ΕFIAP Φωτοθήκη Φωτοθήκη Φωτοθήκη
Copyright 2021 : Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Δημιουργία - Επιμέλεια : Ιωάννης Β. Λυκούρης
Δήλωση προς την ΕΦΕ Δήλωση προς την ΕΦΕ Δήλωση προς την ΕΦΕ Έντυπα για επίπεδα ΕFIAP Έντυπα για επίπεδα ΕFIAP Έντυπα για επίπεδα ΕFIAP Σεμινάρια Σεμινάρια