Φωτοθήκη Φωτοθήκη Φωτοθήκη Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις Δραστηριότητες Δραστηριότητες Παρουσίαση Παρουσίαση Σύνδεσμοι Σύνδεσμοι F i a p F i a p
Η   διάκριση   "Excellence   FIAP"   (EFIAP, Αριστείο   της   FIAP)   αποτελεί   τον   δεύτερο   στην   σειρά   καλλιτεχνικό   τίτλο. Απονέμεται   σε φωτογράφους - μέλη της ΕΦΕ, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις :   1.         Να         έχουν         ταυτότητα         της         FIAP,         μεταγενέστερη         του         έτους         2000         Σε         περίπτωση         που         κάποιος         έχει        παλαιότερη         του         2000         ταυτότητα         της         FIAP         ή         δεν         έχει   καθόλου   ταυτότητα   της   FIAP   θα   πρέπει   να   φροντίσει προηγουμένως  για την έκδοσή της μέσω της ιστοσελίδας www.myfiap.net, αφού η ύπαρξή της αποτελεί  προαπαιτούμενο. 2. Να έχουν ενεργό προφίλ στην ιστοσελίδα της FIAP:  www.myfiap.net 3. Να κατέχουν τον τίτλο AFIAP τουλάχιστον έναν χρόνο από την ημέρα απόκτησης του διπλώματος  .  4.         Να         έχουν         πάρει         μέρος         με         επιτυχία         σε         τουλάχιστον         30         διεθνείς         διαγωνισμούς         υπό         την         αιγίδα         της         FIAP        σε    τουλάχιστον    20    διαφορετικά    κράτη. Τα Circuits λαμβάνονται υπ’όψιν σαν ένας διαγωνισμός . 5.   Να   έχουν   τουλάχιστον   250   αναρτήσεις   με   τουλάχιστον   50   διαφορετικά   έργα   σε   διεθνείς   διαγωνισμούς   υπό   την   αιγίδα   της FIAP 6. Τουλάχιστον 12 διαφορετικά έργα πρέπει να έχουν λάβει από μία ανάρτηση σε σαλόνια με τυπωμένες φωτογραφίες. . Γενικές Πληροφορίες:   1.         Φωτογραφίες         που         έχουν         αναρτηθεί         και         φέρουν         τίτλο         “without         title”         ή         “untitled”         δε         γίνονται         δεκτές         στις        αιτήσεις.         Το         ίδιο         έργο,         όταν         υποβάλλεται         σε   διαφορετικούς   διαγωνισμούς   υπό   την   αιγίδα   της   FIAP      ή   σε   Biennials   της FIAP  πρέπει πάντα να φέρει τον ίδιο τίτλο. 2.    Η    ανάρτηση    φωτογραφιών    που    αποτελούν    Portfolio    ή    σειρά    φωτογραφιών    (series    of    photos)    υπολογίζεται    σαν    μία ανάρτηση. 3.   Οι   αναρτήσεις   σε   Youth   Salons   ή   Youth   Biennials   μπορούν   να   καλύψουν   ως   20%   των   συνολικών   αναρτήσεων   που υποβάλλονται για AFIAP και EFIAP 4. Αν η αίτηση απορριφθεί από την FIAP,  ο υποψήφιος πρέπει να περιμένει ένα έτος πριν υποβάλει νέα αίτηση 5.         Ανεξάρτητα         αν         θα         απονεμηθεί         ή         όχι         ο         τίτλος,         τα         ψηφιακά         αρχεία         των         έργων         περιέρχονται         στην        ιδιοκτησία   της   FIAP   και   θα   γίνουν   μέρος   της καλλιτεχνικής κληρονομιάς της. 6.         Τόσο         η         FIAP         όσο         και         η         ΕΦΕ         διατηρούν         το         δικαίωμα         να         κάνουν         χρήση         ή         αναπαραγωγή         των         έργων        αυτών,         χωρίς         αποζημίωση         του         δημιουργού         τους.   Ενδεικτικά         και         όχι         περιοριστικά,         η         FIAP         ή/και         η         ΕΦΕ        μπορούν         να         εντάξουν         τα         έργα         αυτά         σε         συλλογές,         δημοσιεύσεις         ή         φωτογραφικές         δράσεις,         υπό         τον   όρο   ότι   θα αναφέρεται το όνομα και το επώνυμο του δημιουργού  Όσοι πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να υποβάλουν :  1. Mία πλήρη αίτηση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, συμπληρωμένη απαραίτητα στα επίσημα έντυπα της FIAP. 2.         Δικαιολογητικά         που         αποδεικνύουν         τις         αναρτήσεις         ή         τα         βραβεία         τους.         Θα         πρέπει         να         προσκομιστούν        φωτοτυπίες         ή         από         τις         αναρτήσεις         και         τα         βραβεία   (υπό         την         προϋπόθεση         ότι         αναφέρουν         το         όνομα         του        υποψηφίου)         ή         από         τους         επίσημους         καταλόγους         των         διαγωνισμών         με         τα         αποτελέσματα.         Σε   περίπτωση        ογκώδους         καταλόγου,         αρκούν         οι         σελίδες         που         αναφέρουν         τα         στοιχεία         του         διαγωνισμού         (όνομα,         τόπος        διεξαγωγής,         πατρονάζ)         και         του   επιτυχόντος   υποψηφίου   (όνομα,   τίτλος   έργου,   διάκριση).   Οι   υποβαλλόμενες   φωτοτυπίες δεν επιστρέφονται. 3.                  Πέντε         έργα         τους         (ασπρόμαυρες         ή         έγχρωμες         φωτογραφίες         ή         συνδυασμό)         σε         ψηφιακή         μορφή         JPEG,        compression         10,         min         3600         pixels         στην         μεγάλη   πλευρά.   Ονομασία   αρχείου      "300_full   name_title.jpg          Κάθε        υποβαλλόμενο         έργο         πρέπει         να                  έχει         πάρει         τουλάχιστον         3         αναρτήσεις         της         FIAP         σε         διαφορετικούς        διαγωνισμούς         και         τουλάχιστον         2         από         τα   υποβαλλόμενα         έργα         πρέπει         να         έχουν         αποσπάσει         βραβείο.        Αυτά         τα        βραβεία    πρέπει    να    είναι    σε      διαφορετικές    χώρες.    Το    Circuits    λαμβάνεται υπ’όψιν σαν ένας διαγωνισμός.   4. Το έντυπο της ΕΦΕ, σχετικά με τα υποβαλλόμενα έργα, σε έντυπη μορφή και ηλεκτρονική μορφή. 5. Τα έξοδα μελέτης του φακέλου προς την ΕΦΕ, τα οποία σήμερα ανέρχονται στο ποσόν των 100 €. Τα         δικαιολογητικά         κατατίθενται         ή         αποστέλλονται         ταχυδρομικά         στην         διεύθυνση         της         ΕΦΕ.Τα         έξοδα         φακέλου        καταβάλλονται   στα   γραφεία   της   ΕΦΕ   ή κατατίθενται στον λογαριασμό της ΕΦΕ: Εθνική  Τράπεζα Ελλάδος  : Αρ. Λογαριασμού: 16547051819 ΙΒΑΝ GR4101101650000016547051819 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Είναι         σημαντικό         όλα         τα         ανωτέρω         (συμπληρωμένα         έντυπα,         δικαιολογητικά,         φωτογραφίες,         χρήματα                  κλπ.)         να        έχουν         υποβληθεί         το         αργότερο         μέχρι         31   Μαΐου         κάθε         έτους,         διαφορετικά         αν         ο         φάκελος         είναι         ελλιπής         έστω         ως        προς         ένα         από         τα         απαραίτητα         στοιχεία         απορρίπτεται         και         ο         υποψήφιος         θα         πρέπει         να   περιμένει         την         επόμενη        χρονιά,         πληρώνοντας         εκ         νέου         το         σχετικό         ποσόν. Αν         ο         φάκελος         είναι         πλήρης,         η         ΕΦΕ         είναι         η         μόνη         αρμόδια        αφού         τον         εγκρίνει         να   τον         προωθήσει         στην         FIAP.         Η         προώθηση         αυτή         γίνεται         μία         φορά         ετησίως,         ενώ         ο         κάθε        ενδιαφερόμενος         στέλνει         απευθείας         στον         ταμία         της         FIAP         το         χρηματικό   δικαίωμα   της   υποψηφιότητας   προς   αυτήν,   το οποίο σήμερα ανέρχεται στα 70 €. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο email: d.paraskevakis@efe.com.gr
Προϋποθέσεις για την απόκτηση του τίτλου ΕFIAP Δήλωση προς την ΕΦΕ Δήλωση προς την ΕΦΕ Δήλωση προς την ΕΦΕ Έντυπα για τίτλο ΕFIAP Έντυπα για τίτλο ΕFIAP Έντυπα για τίτλο ΕFIAP Φωτοθήκη Φωτοθήκη Φωτοθήκη
Copyright 2021 : Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Δημιουργία - Επιμέλεια : Ιωάννης Β. Λυκούρης
Σεμινάρια Σεμινάρια