Φωτοθήκη Φωτοθήκη Φωτοθήκη Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις Δραστηριότητες Δραστηριότητες Παρουσίαση Παρουσίαση Σύνδεσμοι Σύνδεσμοι F i a p F i a p
Ο τίτλος HonEFIAP (Honorary Excellence FIAP, Επίτιμο Αριστείο) αποτελεί τον ύψιστο τιμητικό τίτλο. Απονέμεται με ομόφωνη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της FIAP. Οι ενδιαφερόμενοι - μέλη της ΕΦΕ πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις : 1. Να έχουν ταυτότητα της FIAP, μεταγενέστερη του έτους 2000. Σε περίπτωση που κάποιος έχει παλαιότερη του 2000 ταυτότητα της FIAP ή δεν έχει            καθόλου ταυτότητα της FIAP θα πρέπει να φροντίσει  προηγουμένως για την έκδοσή της μέσω της ΕΦΕ, αφού η ύπαρξή της αποτελεί προαπαιτούμενο. 2. Να είναι κάτοχοι του τίτλου ESFIAP 3. Να έχουν συμβάλει με εξαιρετικό τρόπο διεθνώς στην ανάπτυξη της φωτογραφίας ή στην φωτογραφική τέχνη ή να έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες για την πρόοδο της FIAP. Όσοι πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να υποβάλουν : 1. Mία πλήρη αίτηση με βιογραφικό συντεταγμένο σε μία από τις επίσημες γλώσσες της FIAP σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, συμπληρωμένη απαραίτητα στα επίσημα έντυπα της FIAP. 2. Αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών που έχουν προσφέρει προς την FIAP 3. Μία φωτογραφία τους μόνο σε ηλεκτρονική μορφή 3Χ4. 4. Τα έξοδα μελέτης του φακέλλου προς την ΕΦΕ, τα οποία σήμερα ανέρχονται στο ποσόν των 100 €. 5.        Τα έξοδα έκδοσης ταυτότητας της FIAP, τα οποία ανέρχονται σήμερα σε 70 ευρώ ή σε περίπτωση ταυτότητας εκδοθείσης μετά το 2000 τα έξοδα            ανανέωσης ταυτότητας της FIAP, τα οποία σήμερα ανέρχονται σε 20 ευρώ Τα    δικαιολογητικά    κατατίθενται    ή    αποστέλλονται    ταχυδρομικά    στην    διεύθυνση    της    ΕΦΕ.Τα    έξοδα    φακέλλου    καταβάλλονται    στα    γραφεία    της    ΕΦΕ    ή κατατίθενται στον λογαριασμό της ΕΦΕ: Εθνική  Τράπεζα Ελλάδος: Αρ. Λογαριασμού: 16547051819 ΙΒΑΝ GR4101101650000016547051819 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Είναι   σημαντικό   όλα   τα   ανωτέρω   (συμπληρωμένα   έντυπα,   δικαιολογητικά,   φωτογραφίες,   χρήματα      κλπ.)   να   έχουν   υποβληθεί   το   αργότερο   μέχρι   31   Μαΐου κάθε   έτους,   διαφορετικά   αν   ο   φάκελλος   είναι   ελλιπής   έστω   ως   προς   ένα   από   τα   απαραίτητα   στοιχεία   απορρίπτεται   και   ο   υποψήφιος   θα   πρέπει   να   περιμένει την   επόμενη   χρονιά,   πληρώνοντας   εκ   νέου   το   σχετικό   ποσόν. Αν   ο   φάκελλος   είναι   πλήρης,   η   ΕΦΕ   είναι   η   μόνη   αρμόδια   αφού   τον   εγκρίνει   να   τον   προωθήσει στην FIAP. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο email: d.paraskevakis@efe.com.gr
Προϋποθέσεις για την απόκτηση του τίτλου ESFIAP Δήλωση προς την ΕΦΕ Δήλωση προς την ΕΦΕ Δήλωση προς την ΕΦΕ Έντυπα για τίτλο HonEFIAP Έντυπα για τίτλο HonEFIAP Έντυπα για τίτλο HonEFIAP Έντυπο για τίτλο ESFIAP Έντυπο για τίτλο ESFIAP Έντυπο για τίτλο ESFIAP Προϋποθέσεις για την απόκτηση του τίτλου HonEFIAP
Ο τίτλος ESFIAP (Excellence for Services Rendered, Αριστείο για Παρασχεθείσες Υπηρεσίες) αποτελεί τον πρώτο στην σειρά τιμητικό τίτλο. Οι ενδιαφερόμενοι - μέλη της ΕΦΕ πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις : 1.       Να έχουν ταυτότητα της FIAP, μεταγενέστερη του έτους 2000. Σε περίπτωση που κάποιος έχει παλαιότερη του 2000 ταυτότητα της FIAP ή δεν έχει            καθόλου ταυτότητα της FIAP θα πρέπει να φροντίσει  προηγουμένως για την έκδοσή της μέσω της ΕΦΕ, αφού η ύπαρξή της αποτελεί προαπαιτούμενο. 2. Να έχουν προσφέρει για μεγάλο χρονικό διάστημα υπηρεσίες προς την FIAP Όσοι πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να υποβάλουν : 1. Mία πλήρη αίτηση με βιογραφικό συντεταγμένο σε μία από τις επίσημες γλώσσες της FIAP σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή,           συμπληρωμένη απαραίτητα στα επίσημα έντυπα της FIAP. 2. Αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών που έχουν προσφέρει προς την FIAP 3. Μία φωτογραφία τους σε ηλεκτρονική μόνο μορφή 3Χ4. 4. Τα έξοδα μελέτης του φακέλλου προς την ΕΦΕ, τα οποία σήμερα ανέρχονται στο ποσόν των 100 €. 5.        Τα έξοδα έκδοσης ταυτότητας της FIAP, τα οποία ανέρχονται σήμερα σε 70 ευρώ ή σε περίπτωση ταυτότητας εκδοθείσης μετά το 2000 τα έξοδα            ανανέωσης ταυτότητας της FIAP, τα οποία σήμερα ανέρχονται σε 20 ευρώ Τα   δικαιολογητικά   κατατίθενται   ή   αποστέλλονται   ταχυδρομικά   στην   διεύθυνση   της   ΕΦΕ.Τα   έξοδα   φακέλλου   καταβάλλονται   στα   γραφεία   της   ΕΦΕ   ή   κατατίθενται στον λογαριασμό της ΕΦΕ: Εθνική  Τράπεζα Ελλάδος: Αρ. Λογαριασμού: 16547051819 ΙΒΑΝ GR4101101650000016547051819 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Είναι   σημαντικό   όλα   τα   ανωτέρω   (συμπληρωμένα   έντυπα,   δικαιολογητικά,   φωτογραφίες,   χρήματα      κλπ.)   να   έχουν   υποβληθεί   το   αργότερο   μέχρι   31   Μαΐου κάθε   έτους,   διαφορετικά   αν   ο   φάκελλος   είναι   ελλιπής   έστω   ως   προς   ένα   από   τα   απαραίτητα   στοιχεία   απορρίπτεται   και   ο   υποψήφιος   θα   πρέπει   να   περιμένει την   επόμενη   χρονιά,   πληρώνοντας   εκ   νέου   το   σχετικό   ποσόν. Αν   ο   φάκελλος   είναι   πλήρης,   η   ΕΦΕ   είναι   η   μόνη   αρμόδια   αφού   τον   εγκρίνει   να   τον   προωθήσει στην FIAP. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο email: d.paraskevakis@efe.com.gr
Φωτοθήκη Φωτοθήκη Φωτοθήκη
Copyright 2021 : Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Δημιουργία - Επιμέλεια : Ιωάννης Β. Λυκούρης
Δήλωση προς την ΕΦΕ Δήλωση προς την ΕΦΕ Δήλωση προς την ΕΦΕ Σεμινάρια Σεμινάρια