Φωτοθήκη Φωτοθήκη Φωτοθήκη Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις Δραστηριότητες Δραστηριότητες Παρουσίαση Παρουσίαση Σύνδεσμοι Σύνδεσμοι F i a p F i a p
Ο τίτλος ΜFIAP (Master Photographer of FIAP, Διδάσκαλος FIAP) αποτελεί τον τρίτο στην σειρά καλλιτεχνικό τίτλο. Οι ενδιαφερόμενοι - μέλη της ΕΦΕ πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις : 1. Να έχουν ταυτότητα της FIAP, μεταγενέστερη του έτους 2000. Σε περίπτωση που κάποιος έχει παλααιότερη του 2000 ταυτότητα της FIAP ή δεν έχει             καθόλου ταυτότητα της FIAP θα πρέπει να φροντίσει προηγουμένως  για την έκδοσή της μέσω της ΕΦΕ, αφού η ύπαρξή της αποτελεί              προαπαιτούμενο. 2. Να κατέχουν τον τίτλο ΕFIAP τουλάχιστον τρία χρόνια από την ημέρα απόκτησης του διπλώματος Γενικές πληροφορίες: 1.      Αν η αίτηση απορριφθεί από την FIAP,  ο υποψήφιος πρέπει να περιμένει τρία έτη πριν υποβάλει νέα αίτηση 2.      Δεν επιτρέπεται υποβολή υποψηφιότητος για τον τίτλο MFIAP περισσότερο από 3 φορές 3.      Ανεξάρτητα αν θα απονεμηθεί ή όχι ο τίτλος, τα ψηφιακά αρχεία των έργων περιέρχονται στην ιδιοκτησία της FIAP και θα γίνουν μέρος της            καλλιτεχνικής κληρονομιάς της. 4.     Τόσο η FIAP όσο και η ΕΦΕ διατηρούν το δικαίωμα να κάνουν χρήση ή αναπαραγωγή των έργων αυτών, χωρίς αποζημίωση του δημιουργού τους.         Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η FIAP ή/και η ΕΦΕ μπορούν να εντάξουν τα έργα αυτά σε συλλογές, δημοσιεύσεις ή φωτογραφικές δράσεις, υπό          τον όρο ότι θα αναφέρεται το όνομα και το επώνυμο του δημιουργού. Όσοι πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να υποβάλουν : 1. Mία πλήρη αίτηση με βιογραφικό συντεταγμένο σε μία από τις επίσημες γλώσσες της FIAP σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, συμπληρωμένη απαραίτητα στα επίσημα έντυπα της FIAP. Κατάλογοι με αναρτήσεις και βραβεία δεν είναι απαραίτητοι και αν υποβληθούν δεν θα ληφθούν υπ’όψιν. 2. Μία συλλογή (portfolio) με 20 φωτογραφίες (ασπρόμαυρες ή έγχρωμες) αριθμημένες από το 1 έως το 20,  εκτυπωμένες  από μία φορά η κάθε           μία σε μέγεθος 30 Χ 40, συνολικού βάρους έως 2 κιλά. Πίσω από κάθε έργο πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά όνομα,  διεύθυνση και χώρα           του υποψηφίου, τίτλος, χρόνος και τόπος λήψης του έργου, να αναφέρεται "FIAP Distinction" και να τίθεται η υπογραφή του υποψηφίου.           Απαραίτητη είναι η ομοιομορφία στην σύλληψη, πραγματοποίηση και παρουσίαση των φωτογραφιών. Παράλληλα πρέπει να υποβληθούν και σε             ψηφιακή μορφή JPEG, compression 10, min 3600 pixels στην μεγάλη πλευρά. Ονομασία αρχείου “G01_full name_title.jpg” 3. Ένα εισαγωγικό κείμενο που θα περιγράφει το θέμα και την δημιουργική σύλληψη του φωτογράφου, γραμμένο σε μία από τις επίσημες γλώσσες της FIAP. 4. Mία δήλωση προς την ΕΦΕ, σχετικά με τα υποβαλλόμενα έργα, σε έντυπη μορφή. 5. Μία φωτογραφία τους μόνο σε ηλεκτρονική μορφή 3Χ4. 6. Τα έξοδα μελέτης του φακέλλου προς την ΕΦΕ, τα οποία σήμερα ανέρχονται στο ποσόν των 100 €. 7.        Τα έξοδα έκδοσης ταυτότητας της FIAP, τα οποία ανέρχονται σήμερα σε 70 € ή σε περίπτωση ταυτότητας εκδοθείσης μετά το 2000 τα έξοδα            ανανέωσης ταυτότητας της FIAP, τα οποία σήμερα ανέρχονται σε 20 € Τα   δικαιολογητικά   κατατίθενται   ή   αποστέλλονται   ταχυδρομικά   στην   διεύθυνση   της   ΕΦΕ.Τα   έξοδα   φακέλλου   καταβάλλονται   στα   γραφεία   της   ΕΦΕ   ή κατατίθενται στον λογαριασμό της ΕΦΕ: Εθνική  Τράπεζα Ελλάδος : Αρ. Λογαριασμού: 16547051819 ΙΒΑΝ GR4101101650000016547051819 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Είναι   σημαντικό   όλα   τα   ανωτέρω   (συμπληρωμένα   έντυπα,   δικαιολογητικά,   φωτογραφίες,   χρήματα      κλπ.)   να   έχουν   υποβληθεί   το   αργότερο   μέχρι   31   Μαΐου κάθε   έτους,   διαφορετικά   αν   ο   φάκελλος   είναι   ελλιπής   έστω   ως   προς   ένα   από   τα   απαραίτητα   στοιχεία   απορρίπτεται   και   ο   υποψήφιος   θα   πρέπει   να περιμένει   την   επόμενη   χρονιά,   πληρώνοντας   εκ   νέου   το   σχετικό   ποσόν.   Αν   ο   φάκελλος   είναι   πλήρης,   η   ΕΦΕ   είναι   η   μόνη   αρμόδια   αφού   τον   εγκρίνει   να τον   προωθήσει   στην   FIAP.   Η   προώθηση   αυτή   γίνεται   μία   φορά   ετησίως,   ενώ   ο   κάθε   ενδιαφερόμενος   στέλνει   απευθείας   στον   ταμία   της   FIAP   το   χρηματικό δικαίωμα της υποψηφιότητας προς αυτήν, το οποίο σήμερα ανέρχεται στα 50 € Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο email: d.paraskevakis@efe.com.gr
Προϋποθέσεις για την απόκτηση του τίτλου ΜFIAP Δήλωση προς την ΕΦΕ Δήλωση προς την ΕΦΕ Δήλωση προς την ΕΦΕ Έντυπα για τίτλο MFIAP Έντυπα για τίτλο MFIAP Έντυπα για τίτλο MFIAP Φωτοθήκη Φωτοθήκη Φωτοθήκη
Copyright 2021 : Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Δημιουργία - Επιμέλεια : Ιωάννης Β. Λυκούρης
Σεμινάρια Σεμινάρια